Sign In

Creole

Broward College se premye ak pi gwo enstitisyon ansèyman siperyè nan Konte Broward, k ap ofri degre Asosye & degre Katran Etid Inivèsitè ansanm avèk pwogram sètifika nan plizyè anplasman nan zòn metwopolitèn Fort Lauderdale ak nan kominote Konte Broward la. Pwogram espesyalize yo gen ladan yo degre sou entènèt, Syans Sante ak Fòmasyon Kontini.
 
Broward College an dezyèm plas pou enskripsyon elèv, pami 28 manm nan Sistèm Kolèj Florida a, e l ap desèvi pliske 66 000 elèv chak ane. Misyon kolèj la se pou ofri pwogram edikasyon ak sèvis de kalite siperyè ki pa koute chè e ki aksesib pou moun k ap aprann yo e ki fè patide divèsite nan kominote a.
Si oumenm oswa yon moun ou konnen, enterese enskri nan Broward College, tanpri, suiv sis etap sa yo oswa rele nan 954-201-7200 pou plis enfòmasyon.
Etap En : Èd Finansye

Sèvis Finansye pou Elèv yo ofri asistans ak lajan bay elèv ki elijib yo, apatide tout resous federal, leta ak enstitisyonèl yo. Lyen yo bay enfòmasyon enpòtan.

 • Si w bezwen enfòmasyon sou èd federal pou elèv yo ale nan sit entènèt FAFSA a nan www.fafsa.ed.gov
 • Pou enfòmasyon sou depatman èd finansye nan Broward College e pou konnen ki opsyon onivo èd finansye ki disponib pou ou, ale nan paj wèb Depatman Èd Finansye nan Broward College la ki nan http://www.broward.edu/financialaid/.
Etap De : Admisyon
Etap Twa : Prèv sou rezidans nan Florida

Elèv k ap aplike pou admisyon nan Broward College e ki deklare yo se rezidan nan Florida, dwe ranpli epi soumèt yon Afidavi sou Rezidans avèk omwen 2 prèv sou rezidans nan Florida, bay Biwo Admisyon an, ki nan nenpòt kanpis oswa sant. Nenpòt elèv k ap mande pou yon chanjman nan kondisyon non-rezidan l lan, dwe soumèt omwen 3 prèv sou Rezidans nan Florida, pou sipòte demann y ap fè pou reklasifikasyon an ke yo soumèt bay Komite Dapèl sou Rezidans lan. Fòm ki pi ba yo ke w ap jwenn nan lyen suivan yo, nesesè pou pwosesis prèv sou rezidans oswa reklasifikasyon an.

Etap Kat : Tès pou plasman

Nòt pou plasman yo obligatwa pou tout elèv k ap travay pou resevwa yon degre.

Elèv yo ka itilize rezilta pou egzamen ACT, SAT oswa Egzamen pou Preparasyon apre Etid Segondè (PERT) si rezilta sa yo gen mwenske dezan. 

Si lang angle se dezyèm lang ou aprann pale e ou pa konplete kou angle regilye pandan dezan nan yon lekòl segondè Ozetazini, ou oblije pran egzamen pou Nivo Konpetans nan Lang Angle (Levels of English Proficiency : LOEP) a. LOEP a gen de (2) pati ladan l : Yon redaksyon ki kout ak yon egzamen enfòmatize. Egzamen enfòmase a evalye nivo konpreyansyon nan lekti ak nan koute.

 
Pou yo sa admèt ou pou pran yon Egzamen Plasman Enfòmatize (CPT) , se pou pote resi pou frè aplikasyon w lan ak yon idantifikasyon ki gen foto, nan kote y ap administre egzamen an. Verifye avèk kanpis la (yo) pou konn lè ak kote k ap disponib pou pran egzamen yo. W ap jwenn enfòmasyon sa a nan lyen ki pi ba yo.
 
 
Etap Senk : Konsèy ak Oryantasyon
 • Yon fwa ou fin pran egzamen plasman an (oswa ou pran SAT/ACT a nan lekòl segondè w la), al patisipe nan yon sesyon oryantasyon/gwoup konsèy (elèv ki transfere yo dwe pote relvednòt inivèsite dezan oswa katran yo).
 • Nan yon sesyon konsèy, nou pral :
  1. Revwa nivo plasman w lan nan lang angle, nan lekti ak nan aljèb
  2. Diskite de objektif ou yo ak pwogram detid ou a
  3. Ede w chwazi kou w yo pou semès k ap vini a
 • Nan yon sesyon oryantasyon, nou pral :
  1.  Montre w kijan pou anrejistre sou entènèt la
  2. Aprann ou estrateji pou siksè nan Broward College.
  3. Enfòme w sou tout sèvis, resous, ak aktivite ki gen sou kanpis la
  4. Rezime responsabilite ou genyen yo pou konfòme w ak règleman ak pwosedi Broward College yo
Etap Sis : Anrejistreman

Anrejistreman se yon bagay ki byen fasil; annik fè detwa klike epi ou bon ! Yon fwa ou chwazi kou w yo, chwazi youn nan opsyon suivan yo pou anrejistre :

Toujou enprime orè w la pou verifye enfòmasyon anrejistreman w lan ak dat limit pou peman w lan.

Se pou w peye frè yo okonplè anvan dat limit ki parèt sou orè kou a oswa nan dat sa a menm. Men fòm peman ki akseptab yo :

 • Sou entènèt : klike sou BCmnan (myBC)
 • Pèsonèlman nan Biwo Kès la nan nenpòt kanpis.
 • Ou ka fè peman yo sou fòm lajan kach, chèk, manda postal oswa kat kredi bankè (MasterCard, Visa, American Express oswa Discover)
QUICK LINKS
PROGRAM SPOTLIGHT
 • The future is here, train for it. Get career ready in just 15 months.
 • Explore our affordable bachelor’s program in Education.
 • Earn your A.S. in Vision Care.
RANKINGS
 • Learn More
 • Most Affordable
 • Third Year in a Row
 • Ranked 3rd for Associate Degrees
 • Our Grads Earn More
 • Ranked #2 in the Nation
CONTACT U​S
Broward College​
111 East Las Olas Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33301
Phone: 954.201.7350
Webmaster​​
​​
CONNECT WITH US
        ​​
​ ​
Copyright ©​ 2017 | Broward College does not discriminate on the basis of race, color, ethnicity, genetic information, national origin, marital status, sex, disability, or age in its programs and activities. ​
​​View our non-discrimination policies and Title IX.​​