Sign In

Enstiti pou Devlòpman Ekonomik

Enstiti pou Devlòpman Ekonomik la se yon pati enpòtan nan pwogram total Broward College la. Enstiti a konekte Broward College avèk kominote a atravè kou ki pa pou kredi e atravè pwogram ki depase nivo kou tradisyonèl Broward College la.
 
Moun k ap chèche fòmasyon nan yon domèn byen patikilye oswa k ap chèche aprann nouvo konesans, k ap chèche gen eksperyans anplis ak kalifikasyon pou pwomosyon nan karyè oswa pou amelyorasyon pèsonèl, konsidere Enstiti a kòm yon resous efikas.
 
Nou fyè dèske nou pèmèt moun nan kominote nou an gen konesans ak fòmasyon pratik yo bezwen pou yo fè konkirans nan domèn travay la e pou yo sa pran pwomosyon pi rapidman epi rekòlte rekonpans yo.
 
Kèk nan pwogram nou yo, gen ladan yo :
 
Fòmasyon Kontini (CE) pou devlòpman pwofesyonèl, sètifikasyon CE, preparasyon egzamen ak anrichisman pèsonèl. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou kou nou ofri yo sou entènèt la nan : http://www.broward.edu/ied/ied/ce/.

Fòmasyon Kontini / Devlòpman pou travayè nan domèn Syans Sante ofri fòmasyon pou travayè ki nan domèn syans sante pou pwofesyonèl sante oswa para-pwofesyonèl.

Refijye k ap antre nan nouvo antrepriz ak Mendèv (RENEW) pou refijye ak moun ki nan azil politik k ap viv nan Konte Broward, ki bezwen devlope oswa amelyore lang angle yo e ki bezwen fòmasyon onivo konpetans nan travay.

Kou ak pwogram Enstiti yo disponib nan lokal biznis yo, nan kanpis Broward College yo ak atravè pwogram aprantisay sou entènèt.
 
Men kèk bagay w ap bezwen pou ranpli pwosesis anrejistreman an :
 • Enfòmasyon pou elèv aktyèl yo kapab louvri sesyon an (Idantifikasyon elèv ak PIN) oswa
 • Aplikasyon pou nouvo elèv :
  • non, adrès, nimewo telefòn
  • Nimewo sekirite sosyal (si ou pa gen youn, y ap kreye yon nimewo Idantifikasyon elèv)
  • Enfòmasyon sou estati imigrasyon (pou elèv ki pa sitwayen ameriken)
  • Kesyon sekirite
 • Enprimant pou enprime lesepase pou estasyònman an
 
Si w gen kesyon konsènan pwosesis anrejistreman an - rele nan 954-201-7800.
QUICK LINKS
PROGRAM SPOTLIGHT
 • The future is here, train for it. Get career ready in just 15 months.
 • Explore our affordable bachelor’s program in Education.
 • Earn your A.S. in Vision Care.
RANKINGS
 • Learn More
 • Most Affordable
 • Third Year in a Row
 • Ranked 3rd for Associate Degrees
 • Our Grads Earn More
 • Ranked #2 in the Nation
CONTACT U​S
Broward College​
111 East Las Olas Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33301
Phone: 954.201.7350
Webmaster​​
​​
CONNECT WITH US
        ​​
​ ​
Copyright ©​ 2017 | Broward College does not discriminate on the basis of race, color, ethnicity, genetic information, national origin, marital status, sex, disability, or age in its programs and activities. ​
​​View our non-discrimination policies and Title IX.​​