Sign In

Frè, ekolaj, to ak pri yo (2013-14)


Avi: Nou ka chanje frè yo san preyavi.
 
Kou nivo Avanse ak Pwofesyonèl, Fòmasyon Pwofesyonèl apre Etid Segondè ak Kou Preparatwa pou Inivèsite 
Kou ki jeneralman asosye avèk pwogram degre AA, AAS, ak AS ak Sètifika Teknik
(Tip kredi 01, 02, ak 03)
Pou chak è kredi – Rezidan   Montan
Frè pou ekolaj $75,40​
Frè pou aktivite elèv $7,50​
Frè pou èd finansye pou elèv $3,75​
Frè pou amelyorasyon imobilizasyon kòporèl $11,50​
Frè pou aksè nan estasyònman & transpò $4,00​
Frè pou teknoloji $3,75​
Total (pou chak è kredi) $105,90​
​ ​
Pou chak è kredi – Non-Rezidan Montan
Frè pou ekolaj $75,40
Frè pou elèv ki pa rezidan nan eta a $226,40
Frè pou aktivite elèv $7,50
Frè pou èd finansye pou elèv $15,05​
Frè pou amelyorasyon imobilizasyon kòporèl $19,60​
Frè pou aksè nan estasyònman & transpò $4,00​
Frè pou teknoloji $15,05​
Total (pou chak è kredi) $363,00​
 
 
 Pwogram pou Sètifika Pwofesyonèl – PSAV
(tip kredi 05)   ​​
Pou chak è kredi – Rezidan Montan
Frè pou ekolaj $69,90
Frè pou amelyorasyon imobilizasyon kòporèl $5,45
Frè pou èd finansye pou elèv $3,45
Frè pou teknoloji $3,45
Total (pou chak è kredi) $82,25
​ ​
Pou chak è kredi – Non-Rezidan Montan
Frè pou ekolaj $69,90
Frè pou elèv ki pa rezidan nan eta a $209,75​
Frè pou amelyorasyon imobilizasyon kòporèl   $17,95​
Frè pou èd finansye pou elèv $13,95​​
Frè pou teknoloji $13,95​​
Total (pou chak è kredi) $325,50
 
 
Siplemantè – Fòmasyon kontini pou travayè
(tip kredi 06) 
Frè pou ekolaj $92,15​
Frè pou teknoloji $4,60​
Total (pou chak è kredi) $96,75
 
 
Kou Inivèsitè
Kou nivo Mwayen ak Siperyè ki asosye ak pwogram pou degre inivèsitè
(tip kredi 01)
 ​
Pou chak è kredi – Rezidan Montan
Frè pou ekolaj $91,79
Frè pou aktivite elèv $9,18
Frè pou èd finansyè pou elèv $4,59
Frè pou amelyorasyon imobilizasyon kòporèl $12,74​
Frè pou aksè nan estasyònman & transpò $4,00​
Frè pou teknoloji $4,59
Total (pou chak è kredi) $126,89​
​ ​
Pou chak è kredi – Non-Rezidan Montan
Frè pou ekolaj $91,79
Frè pou elèv ki pa rezidan nan eta a $384,72
Frè pou aktivite elèv $9,18
Frè pou èd finansye pou elèv $23,83​
Frè pou amelyorasyon imobilizasyon kòporèl $50,10​
Frè pou aksè nan estasyònman & transpò $4,00​
Frè pou teknoloji $23,83​
Total (pou chak è kredi) $587,45​
 
 
 
Nou chaje frè espesyal anplis pou sèten kou ak laboratwa.
Frè espesyal yo prezante avèk enfòmasyon sou kou endividyèl yo nan katalòg Broward College la.

Kolèj la, atravè pwogram Fòmasyon Kontini l la e atravè lòt depatman akademik, ofri kou ki pa pou kredi, seminè, ak sesyon fòmasyon nou konsevwa pou satisfè bezwen sitwayen tout laj ki abite nan Konte Broward. Nou devlope ak distribye bwochi ak bilten espesyal ki kouvri detay espesifik pou chak kou yo. Dokiman sa yo se dokiman siplemantè pou Katalòg ofisyèl la e yo gen frè espesyal ak pri espesyal ki asosye ak chak kou. Dat limit ak metòd peman pou frè sa yo baze sou kondisyon ki endike nan dokiman sa yo.
QUICK LINKS
PROGRAM SPOTLIGHT
  • The future is here, train for it. Get career ready in just 15 months.
  • Explore our affordable bachelor’s program in Education.
  • Earn your A.S. in Vision Care.
RANKINGS
  • Learn More
  • Most Affordable
  • Third Year in a Row
  • Ranked 3rd for Associate Degrees
  • Our Grads Earn More
  • Ranked #2 in the Nation
CONTACT U​S
Broward College​
111 East Las Olas Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33301
Phone: 954.201.7350
Webmaster​​
​​
CONNECT WITH US
        ​​
​ ​
Copyright ©​ 2017 | Broward College does not discriminate on the basis of race, color, ethnicity, genetic information, national origin, marital status, sex, disability, or age in its programs and activities. ​
​​View our non-discrimination policies and Title IX.​​